Information til klienter

KONTAKTOPLYSNINGER
Wissum & Company
7 Veksebovej
3480 Fredensborg
Tlf. 3555 5000
info@wissum.dk
CVR-nr. 53230350

RAMMER FOR RÅDGIVNINGEN
Wissum & Company følger det danske advokatsamfunds regler for advokatetik og god advokatskik. Vores rådgivning er baseret på dansk ret, og vi er underlagt reglerne om forebyggelse ved hvidvask.

Alle Wissum & Company’s advokater er beskikket som advokater af Justitsministeriet i Danmark, medlemmer af Advokatsamfundet og dækket af Wissum & Company’s ansvarsforsikring og garanti efter de af advokatsamfundets fastsatte regler.

Regler, der regulerer advokater, findes på Advokatsamfundets hjemmeside.

Regler vedrørende klageadgang findes på Advokatnævnets hjemmeside.

Eventuelle tvister om Wissum & Company rådgivning, herunder også vedrørende Wissum & Company salærkrav, er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.

Wissum & Company’s forretningsbetingelser er gældende for Wissum & Company’s rådgivning, medmindre andet er aftalt.

BANKOPLYSNINGER
Nordea Bank Danmark A/S
Erhvervsafdeling København
Vesterbrogade 8, P.0. Box 850
0900 København C

KONTO
REG. nr. 2191 Konto nr. 9467801462
IBAN: DK5620009467801462
SWIFT: NDEADKKK

Venligst anfør fakturanummer og/eller journalnummer på indbetalingen.

KLIENTMIDLER
En ny lov om garanti for indskydere i forbindelse med pengeinstitutters konkurs betyder, at der nu gælder samme regler for de penge, du/din virksomhed har i banken via en advokats klientbankkonto, som gælder for de penge, du selv sætter i banken.

Hvis en bank kommer under rekonstruktionsbehandling eller går konkurs, kan indskyderne (kunderne) miste de penge ud over EUR 100.000, som indskyderne har stående i banken.

Indtil 1. juni 2015 var der fuld dækning fra Indskydergarantifonden for indskud på klientbankkonti, uanset beløbets størrelse.

Nu gælder der samme begrænsning for almindelige bankkonti og klientbankkonti, og det betyder at du potentielt – hvis banken bliver nødlidende – vil miste beløb ud over EUR 100.000.

Hvis du/din virksomhed både har penge på egne konti og på advokatens klientbankkonto i samme bank, kan du kun få dækket i alt EUR 100.000 via garantiordningen. Dækningsmaksimum er dog større i forbindelse med bolighandler, hvor garantien dækker op til EUR 10 mio.

Har klienten andre indskud i pengeinstituttet end de midler, der er indsat på klientkonti, gælder maksimumgrænsen således for det samlede indskud.

Wissum & Company hæfter ikke for eventuelle tab som følge af, at banken bliver ude af stand til at betale udeståendet tilbage.

FORSIKRINGSOPLYSNINGER
Wissum & Company’s ansvarsforsikring er tegnet hos Tryg Forsikring.